fonamental, independent, dispensacional,  no-denominacional, no-carismàtico/pentecostal

 

L’Escola Cristina Bíblica de Teologia és una institució de formació bíblico-teològica que, aprofitant les noves tecnologies, ofereix formació a distància a tot cristià i cristiana que vulgui preparar-se per servir adientment al seu Salvador i Senyor, cercant una alternativa a l’ensenyament presencial.

 
Formació a distància
Els programes d’estudis que l’ECBT ofereix es realitzen en la modalitat a distància: els alumnes porten a terme els seus estudis sense haver de desplaçar-se. Això permet combinar els estudis bíblics amb les responsabilitats familiars, laborals i eclesials. També permet que l’alumne realitzi els seus aprenentatges dins del context en que ha d’aplicar-los, i que a mesura que progressa en el seus estudis els seus aprenentatges puguin ser útils a la seva església local.
No és educació per correspondència, perquè l’aprenentatge incorpora els recursos de la formació presencial a través d’internet: discussions, treballs en grup, tutoria, entre altres, però sense l’exigència d’un horari concret de realització, de manera asincrònica.

Formació integral
La nostra voluntat es oferir una formació integral, que abasti tant els continguts acadèmics, com l’experiència pràctica i la maduresa cristiana.
Una bona formació bíblico-teològica és necessària per poder traçar rectament la Paraula de veritat (2Tm 2:15), per estar preparats per a una defensa davant qualsevol que demani raó de l’esperança que hi ha en nosaltres (1Pe 3:15), per combatre per la fe que ha estat donada als sants una vegada per sempre (Jd 1:3). També és necessari exercitar una capacitat reflexiva (2Tm 2:7).
Cal, doncs, que l’aprenentatge sigui útil, pràctic, i que el que s’aprengui s’incorpori al nostre ésser (2Tm 3:16-17). Tot aprenentatge ha de tenir un propòsit pràctic, s’ha d’aprendre a fer, i per això cal aprendre fent.
Pel que fa a la maduresa cristiana, l’aspecte espiritual de l’aprenentatge, l’objectiu a assolir és que porti a servir Déu, servint els altres segons el do que cadascú ha rebut, com a bon administrador de la diversiforme gràcia de Déu, i això vol dir fer-ho tot espiritualment: “Si algú parla, com a oracles de Déu; si algú serveix, com amb la força que Déu proveeix, a fi que en totes les coses Déu sigui glorificat per Jesu-Crist” (1Pe 4:10-11). Entre altres característiques necessàries, destaquem la fidelitat i la idoneïtat (2Tm 2:2), de les que parla Pau a Timoteu. El mot fidelitat emfasitza la relació del creient amb el seu Senyor, mentre que idoneïtat emfasitza la formació de la imatge de Crist en nosaltres. Això ho il·lustra l’apòstol amb un seguit d’exemples. El del soldat, indicant que cal estar preparat per suportat afliccions en el servei al Senyor. L’exemple de l’atleta, indicant que cal actuar sempre d’acord les regles establertes en la Paraula de Déu. El del pagès, indicant que ens cal treballar esforçadament abans de poder veure cap resultat.

Formació modular
Reconeixent que la necessitat de formació és diferent per a cada persona segons el discerniment del do que ha rebut i la seva àrea de ministeri, i que la disponibilitat de temps és variable entre les persones i al llarg del temps, hem estructurat els estudis per mòduls. Un cop superat el primer cicle, s’ofereix la possibilitat de complementar-lo amb estudis de segon cicle, amb assignatures concretes o segons àrees de ministeri. Així com un cop superat un segon cicle, es pot complementar amb tercer cicle estructurat de la mateixa manera. D’aquesta manera l’alumne pot anar assolint fites concretes, i sempre por anar complementant la seva formació al llarg del temps. 

Fundamental, independiente, dispensacional, no-denominacional, no-carismático/pentecostal

La Escola Cristina Bíblica de Teologia es una institución de formación bíblico-teológica que, aprovechando las nuevas tecnologías, ofrece formación a distancia a todo cristiano y cristiana que quiera prepararse para servir adecuadamente a su Salvador y Señor, buscado una alternativa a la enseñanza presencial.

Formación a distancia
Los programas de estudios que la ECBT ofrece se realizan en la modalidad de a distancia: los alumnos llevan a cabo sus estudios sin tener que desplazarse. Ello permite combinar los estudios bíblicos con las responsabilidades familiares, laborales y eclesiales. También permite que el alumno realice sus aprendizajes en el contexto en que ha de aplicarlos, y que a medida que progresa en sus estudios sus aprendizajes puedan ser útiles en su iglesia local.
No es educación por correspondencia, porque el aprendizaje incorpora los recursos de la formación presencial a través de Internet: discusiones, trabajos en grupo, tutoría, entre otros, pero sin la exigencia de un horario concreto de realización, de manera asincrónica.


Formación integral
Nuestra voluntad es ofrecer una formación integral, que incluya tanto los contenidos académicos, como la experiencia práctica y la madurez cristiana.
Una buena preparación bíblico-teológica es necesaria para poder trazar rectamente la Palabra de verdad (2Ti 2:15), para estar preparados para responder a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros (1P 3:15), para combatir por la fe que ha sido dada una vez a los santos (Jud 1:3). También es necesario ejercitar una capacidad reflexiva (2Ti 2:7).
Es preciso, por lo tanto, que el aprendizaje sea útil, práctico, y que lo que se aprenda se incorpore a nuestro ser (2Ti 3:16-17). Todo aprendizaje ha de tener un propósito práctico, se ha de aprender a hacer, y para ello es necesario aprender haciendo.
Respecto a la madurez cristiana, el aspecto espiritual del aprendizaje, el objetivo a alcanzar es que lleve a servir a Dios, sirviendo a los demás según el don que cada uno ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y eso quiere decir hacerlo todo espiritualmente: “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra: para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo” (1P 4:10-11). Entre otras características necesarias, destacamos la fidelidad y la idoneidad (2Ti 2:2), de las que habla Pablo a Timoteo. La palabra fidelidad enfatiza la relación del creyente con su Señor, mientras que idoneidad enfatiza la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Esto lo ilustra el apóstol con una serie de ejemplos. El del soldado, indicando que es preciso estar preparado para soportar aflicciones en el servicio al Señor. El ejemplo del atleta, indicando que es necesario actuar siempre conforme las reglas establecidas en la Palabra de Dios. El del labrador, indicando que es preciso trabajar esforzadamente antes de poder ver ningún resultado.


Formación modular

Reconociendo que la necesidad de formación es diferente para cada persona según el discernimiento del don que ha recibido y su área de ministerio, y que la disponibilidad de tiempo varía entre las personas y a lo largo del tiempo, hemos estructurado los estudios por módulos. Una vez superado el primer ciclo, se ofrece la posibilidad de complementarlo con estudios de segundo ciclo, con asignaturas concretas o según áreas de ministerio. Así como una vez superado el segundo ciclo, se puede complementar con un tercer ciclo estructurado de la misma manera. Así el alumno puede ir alcanzando objetivos concretos, y siempre puede ir complementando su formación a través del tiempo.

 

La Escola Cristina Bíblica de Teologia es una institución de formación bíblico-teológica que, aprovechando las nuevas tecnologías, ofrece formación a distancia a todo cristiano y cristiana que quiera prepararse para servir adecuadamente a su Salvador y Señor, buscado una alternativa a la enseñanza presencial.

Nosotros sabemos que todo cristiano y cristiana, una vez convertido, tiene como propósito “servir al Dios vivo y verdadero” (1Ts 1:9-10). También sabemos que ha sido el mismo Espíritu quien ha repartido dones, capacidades espirituales necesarias para llevar a cabo ministerios concretos, a cada renacido al ser bautizado en el Cuerpo de Cristo; y que ninguna iglesia, escuela o persona puede hacer a nadie pastor, predicador, maestro, etc. (1Co 12:4-26). Por eso no pretendemos otra cosa que, con el auxilio del Señor, actuar como cooperadores con el Espíritu Santo en la formación de obreros y obreras cristianos, ayudando a cada uno a despertar su don (2Ti 1:6), que ha de reconocer la iglesia local (1Ti 4:14).

L’Escola Cristina Bíblica de Teologia és una institució de formació bíblico-teològica que, aprofitant les noves tecnologies, ofereix formació a distància a tot cristià i cristiana que vulgui preparar-se per servir adientment al seu Salvador i Senyor, cercant una alternativa a l’ensenyament presencial.
Nosaltres sabem que tot cristià i cristiana, un cop convertit, té com a propòsit “servir el Déu viu i veritable, i esperar dels cels el seu Fill” (1Te 1:9-10). També sabem que ha estat el mateix Esperit qui ha repartit dons, capacitats espirituals necessàries per dur a terme ministeris concrets, a cada renascut en ser batejat en el Cos de Crist; i que cap església, escola o persona por fer a ningú pastor, predicador, mestre, etc. (1Co 12:4-26). Per això no pretenem una altra cosa que, amb l’auxili del Senyor, actuar com a cooperadors amb l’Esperit Sant en la formació d’obrers i d’obreres cristians, ajudant a cadascú a abrandar el seu do (2Tm 1:6), que ha de reconèixer l’església local (1Tm 4:14).